close
تبلیغات در اینترنت
موسیقی چیست؟!
با یاد پروردگارمان الله موسیقی منطقه ممنوعه ایست که هیچ فرد مذهبی پای در این وادی نباید بگذارد.نباید گوش کند یا حتی به آن فکر کند ! چه معنی دارد وقت گرانبهایی که می توان سبحان الله گفت را صرف گوش کردن یا خدای ناکرده صرف خواندن آواز یا آموختن علم موسیقی کرد. حرف هایی که صد ها سال است…