close
تبلیغات در اینترنت
بترکونید! نوبت شماست...
بسم الله الرحمن الرحیم      کار فرهنگی در دانشگاه چگونه باید انجام گیرد؟ کار فرهنگی می خوای انجام بدی؟ اول باید ببینی برای  عموم داری انجام میدی یا برای خصوص دانشجویان...مخاطبان خود رودر دانشگاه  به خواص و عوام تقسیم کنید؛ کار برای خواص و کار برای عوام. کار برای خواص: کار برای خوبان و نخبگانه...اینها که جذب ندارند...نیاز به کار فرهنگی برای این گروه:نیاز به رشد وتقویت اونهاست...باید فرهنگ رفتاریشون افزایش پیدا کند...برای این کار تو عرصه های مختلف بصیرتی,معنوی و مهارتهای رفتاری…