close
تبلیغات در اینترنت
کد خدا
بنام خدا خانه ی ما در دهکده ای سبز قرار دارد...ولی مدتیست دهکده سبز نیست...ولی هنوز خانه ی ما زیباست...خانه ی ما بزرگترین خانه در تمام دهکده بود....روزی اجداد ما رییس دهکده بودند....ولی امروز کدخدا کس دیگریست...چند سالی بیشتر نیست که به دهکده آمده اند....خانه ی کد خدا دور از تمام خانه های دهکده است...خانه ای که نامش را گذاشته کاخ سفید...راستی کدخدا گله گرگ دارد...خودش میگوید برای امنیت خانه های دهکده است...برای آرامش اهالی...ولی دروغ میگوید...همین دیشب گله گرگش به خانه یکی از اهالی یورش برد.. بیچاره…