close
تبلیغات در اینترنت
نوروز
حرکت و پیشرفت دو مفهوم کاملا متفاوت هستند؛حرکت مقابل سکون و بی تحرک بودن است و پیشرفت یعنی رشد،یعنی کسب پیروزی.برای کسانی که قدرت تفکیک کلمه را ندارند این دو کلمه یک معنا را میرساند اما آنکه هر تحرکی را حرکت نمی بیند و هر ترقی را پیروزی نمی داند این دو را به یکدیگر شبیه نمیگیرد و فرق میان آن دو را به خوبی میفهمد. حرکت کردن مقدس است،قداستش از آن جهت است که در معنی درست لغت باید به گونه ای حرکت کنیم که در نهایت، پیروزی به چشم بخورد وگرنه در کنار واژه حرکت،واژه تحرک هم داریم اما بدون غایت و هدف میباشد.…