close
تبلیغات در اینترنت
برای ما مینویسد...
 هو العشق کمی بیندیش...به جملات..به معانی...راستی اشناست...عکسش را خواهی دید..به حیاط دانشکده برو..عکسی را روبروی مزار پاک شهدا خواهی دید...اری..احمد رضا  قرین غربت شهدای ماست...برادرانمان...تنها کمی بیندیش..احمد رضا قبل از مر...نه نه...مرگ نه...قبل شهادتش برای ما مینویسد این نوشته ها آخرین دست نوشته شهید "احمدرضا احدی" رتبه اول کنکور پزشکی سال 1364 است که تنها ساعتی قبل از شهادت به رشته تحریر در آمده است چه کسی میتواند این معامله را حل کند چه کسی می داند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را…