close
تبلیغات در اینترنت
قصه پر غصه...
                           یکی بود اما دیگه خیلی ها نبودند..  یه غاصبی بود ،ولی دیگه مامان و بابا نبود،دیگه خواهر کوچکترم توی حیاط کنار حوض نبود، دیگه صدای زنگ دوچرخه برادرم هم نبود....حتی دیگه مادر بزرگ کنار سجاده هم…