close
تبلیغات در اینترنت
دكسترومتورفان و ديفن هيدرامين تأثيري بر سرفه ندارند
 محققان بريتانيايي اظهار داشتند دو تركيب موجود در بسياري از داروهاي ضد سرفه رايج اثرات كمي براي بهبود و كاهش سرفه ها دارند . آنها معتقدند مصرف اين داروها هيچ نفع و ضرري ندارند . تحقيقات قبلي نيز تأثير داروهاي ضد سرفه رايج را كه به ميزان زيادي در داروخانه ها به فروش مي رسد زير سوال برده بود . در اين تحقيق دو داروي مورد استفاده براي سرفه يعني شربت دكسترومتورفان و شربت ديفن هيدرامين با يك شربت پلاسبو مورد مقايسه قرار گرفتند . در نهايت مشخص شد دو داروي ياد شده اثرات برابري با شربت پلاسبو مورد استفاده…