close
تبلیغات در اینترنت
شعری از علیرضا قزوه درباره گروه تروریستی داعش
شاعر : علیرضا قزوه و بی گمان اگر داعش بیاید و در سامرا جولان دهدبعضی وزیرهای علومدر بعضی نقاط جهانبی خیال داعش و کربلادر کار مهره چینی خود هستندمنظور من شاید وزیر علومی‌باشد در بورکینوفاسو و بی گمان اگر داعش بیاید و در نجف جولان دهدبعضی وزیرهای خارجه بعضی نقاط جهانهمچنان لبخند…