close
تبلیغات در اینترنت
آوینی ، ژاپن و توسعه ایران
  گفتاری از دکتر عادل پیغامی از تئوریسین های اقتصاد مقاومتی شهید آوینی، بدون اینکه رشته اقتصاد خوانده باشد، بدون اینکه ایشان توسعه (به تعبیر آکادمی ش) خوانده باشد، ولی هوشمندیهای دقیقی را دارد. یک هوشمندی خاص در این بحث توسعه است. ایشان در کتاب فردایی دیگر، در مقاله ای که در باب راز سرزمین آفتاب، توسعه ژاپن را تحلیل میکند. من یادم میآید در سال ۴ ۷که شهید آوینی تازه شهید شده بودُ ما در کلاس توسعه بودیم و استادی استاد ما بود که چند سال فرصت مطالعاتی گرفته بود و رفته بود ژاپن تا توسعه ژاپن را…